نظر سنجی


شما می توانید با شرکت در نظر سنجی های انجمن، اطلاعات مفیدی را به ما هدیه کنید. این اطلاعات می تواند جهت انجام هر چه بهتر امور پژوهشی مورد استفاده قرار گیرد.


تراریخته

انجمن به جهت آگاهی از وضعیت افکار عمومی نسبت به تراریخته ها، این نظر سنجی را برگزار نموده است. نتایج نظر سنجی در آینده در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.