پروفایل علیرضا محمدزاده


علیرضا محمدزاده     

مدیر اجرایی

پژوهشگر در گروه باغبانی

نویسنده در گروه های تحقیقاتی انجمن

تحصیلات: کارشناسی علوم و مهندسی باغبانی

Movases@         

Alireza.m@studyagri.ir


فعالیت ها

مطالب در مجله

مشارکت داشته در موضوعات: زراعت، باغبانی، ترویج، آب، اقتصاد و محیط زیست

تحقیقات

  برسی روند تغییرات منابع آب در جهان