استفاده از محلول های ضد یخ گیاهی

نوشته شده توسط: ژوان بهرامی

 در باغبانی، ترویج،

| ۱۱ آذر ۱۳۹۸

یخ زدگی از مشکات رایج در مزارع و باغات ایران است که سالانه موجب خسارت های زیادی برای کشاورزان می شود. یکی از راهکار های مناسب برای جلوگیری از این مشکل استفاده از محلول های زد یخ گیاهی است.

این محصولات که هنوز جایگاه خود را درمیان بیشتر کشاورزان ایرانی پیدا نکرده اند، می توانند تاثیر به سزایی در جلوگیری از خسارت یخبندان داشته باشند. امروزه تولیدات باغی بخصوص در کشور ایران تحت تاثیر پدیده تغییر اقلیم (افزایش دماي هوا، کمبود آب ب ههمراه خشکسالی و نوسانات شدید دمایی) دچار خسارت می شوند. در این میان بیشترین خسارت اقتصادي به محصولات باغی ناشی ازخسارت سرمازدگی پاییزه و یا بهاره بوده است.

امروزه استفاده از روشهاي سریع و جایگزین درکاهش خسارت یخزدگی مانند اسپري مواد ضد یخ در باغبانی مورد توجه قرار گرفته است . این مواد یا بصورت سد مکانیکی جلوگیري از تشکیل کریستال یخ روي بافتهاي گیاهی حساس عمل میکنند و یا مکانیزمهاي مقاومت به سرما در گیاه را فعال میکنند و مقاومت گیاهان را در برابرسرما و یخ زدگی تا حد قابل قبولی افزایش می دهد.در حین فصل رشد، مقدار و زمان مصرف صحیح موجب می شود که گیاه شروع به تولید پروتئین ضدیخ و آمینواسیدهای ضدیخ کرده که همین امر سبب افزایش مقاومت گیاه دربرابر آسیب های ناشی از سرمازدگی و یخ زدگی می گردد. در صورتیکه درابتدای شروع نمو جوانه های گل، شکوفه زدن و مراحل ابتدایی تشکیل میوه از این ماده استفاده شود، موجب مقاومت بیشتر گیاه در برابر سرمای احتمالی اواخر بهار می شود و می تواند نقطه خسارت حاصل از انجماد گیاهان را تا حد چشمگیری کاهش دهد. اگر در فصل پاییز استفاده شود، این ماده مقاومت گیاه در برابر آسیب ناشی از سرمای زودرس پاییزی را افزایش می دهد.