پوسیدگی طوقه و ریشه درختان

نوشته شده توسط: ژوان بهرامی

 در باغبانی، خاک،

| ۰۲ آذر ۱۳۹۸

پوسیدگی طوقه و ریشه از مشکلاتی است که در سال های اخیر برای بسیاری از باغبانان مشکل ساز بوده است. عدم آگاهی صحیح کشاورزان از این مشکل عامل اصلی رشد آن بوده است.در این مطلب بیشتر به این موضوع می پردازیم.

مهمترین عامل زوال و مرگ درختان میوه بویژه هسته دارها پوسیدگی طوقه و ریشه ناشی از عوامل بیماری زا خاکزی است که مهمترین آنها گونه فایتوفترا می باشد. این مشکل در بسیاری از مناطق اسم هایی همچون ناسازگاری و خوره به خود گرفته است اما عامل تشکیل این وضعیت نا آشنا بودن کشاورزان با نحوه صحیح کاشتن نهال است که امکان ایجاد این وضعیت را بیشتر می کند.پوسیدگی ریشه معمولا با شرایط بد زیستی همچون خاک سنگین و عدم وجود تهویه و زهکش مناسب همراه است.پوسیدگی طوقه نیز دیگر مشکل رایج میان باغداران است. طوقه گیاه قسمتی است که ریشه را به ساقه و تنه وصل می کند و درواقع بخشی از تنه محسوب می شود که باید بیرون از خاک قرار گیرد، چراکه بر خلاف ریشه تحمل رطوبت بالا را ندارد. تجمع آب پای طوقه عامل توقف مبادله گازی آوند های آبکش و در نتیجه مرگ این آوند ها و در ادامه موجب حمله عوامل بیماری زا خواهد شد.

علائم:

درختان آلوده زودتر از درختان سالم خزان می کنند و سرشاخه ها دچار خشکیدگی می شوند . برگ درختان بیمار کم ، اندازه آنها کوچک ، رنگ شان سبز متمایل به زرد و میوه شان کوچک و آفتاب سوخته است . زوال درختان بیمار در اغلب موارد تدریجی است و خشک شدن درختان چندین فصل رشد طول می کشد امام گاهی نیز ظرف چند هفته تا 2 یا 3 ماه پس از بروز اولین نشانه های بیماری درختان سبز خشک می شوند .

علائم اختصاصی این بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه است که قسمتی از تنه تا سطح خاک و بخشی از ریشه علائم پوسیدگی را نشان می دهد . پوست بافت آلوده طوقه از بین می رود و به رنگ قهوه ای در می آید گاهی تغییر رنگ تا بافت چوب پیشروی می کند . همراه با فساد بافت شانکر یا زخم نیز در محل آلودگی نمایان شده که توام با ترشح صمغ است . حاشیه شانکرها مشخص و واضح است بطوری که اگر بافت محل شانکر با چاقوی تیز تراشیده شود بافتهای آلوده طیفی از رنگهای قهوه ای دارند که به بافتهای سالم و سفید رنگ منتهی می شوند.

کنترل:

1. مدیریت صحیحی آبیاری در پیشگیری و نیز مهار بیماری بسیار موثر است به گونه ای که درختان را می بایست خارج از مسیر جوی آب و نیز بیرون پشته ها قرار داد چرا که در غیراینصورت زمینه اشباع رطوبت و پوسیدگی را سبب گردیده ، پس توصیه می گردد در آبیاری غرقابی یا به روش آبیاری نواری (دو نوار به موازات هم) و درختان در بین دو نوار با جوی آب و یا به طشتک آبیاری که در درختان در مرکز طشتک و بیرون از جوی باشد قرار گیرند .

2 . کشت نهال در عمق مناسب و جلوگیری از تجمع خاک اضافی اطراف تنه درخت . هنگام کشت نهال باید دقت شود که محل اتصال پایه و پیوندک همچنین طوقه بالاتر از سطح خاک قرار گیرد .

3 . کنترل شیمیایی : استفاده از مخلوط بردو 8-4 درصد بصورت ضدعفونی و پانسمان طوقه و محل زخمها در کنترل بیماری موثر می باشد.

4 . استفاده از پایه های متحمل در برابر قارچ فایتوفترا.