اهمیت اقتصادی آموزش به کشاورزان

نوشته شده توسط: ژوان بهرامی

 در اقتصاد، ترویج،

| ۱۸ آبان ۱۳۹۸

می دانیم که کشاورزی در ایران بیشتر به صورت سنتی و روستایی رواج دارد تا به صورت صنعتی و شرکتی. هرچند که این موضوع بیشتر یک مزیت محسوب می شود، اما محدودیت هایی را نیز به وجود می آورد که به عنوان مثال می توان به نبود دانش کافی و بروز در میان کشاورزان اشاره کرد. این موضوع می تواند در بسیاری از زمینه ها همچون اقتصاد و محیط زیست مشکلات فراوانی را به وجود آورد.

نبود دانش به روز، استفاده نا بجا از نهاده ها و استفاده از ماشین آلات نامناسب می تواند تاثیرات سنگینی بر اقتصاد داشته باشد چراکه با همین منابع در دسترس می توان تا چندین برابر بهره وری داشت.

عدم ارتقا بهره وری در کشاورزی از موانع مهم رشد اقتصادی است. امروزه دستیابی به رشد اقتصادی از راه ارتقای بهره وری،از مهمترین هدف های اقتصادی کشورها به حساب می آید.ارتقای بهر وری با استفاده از عاملهای تولیدبه دست می آید و در نیل به رشد اقتصادی مستمر و توسعه پایدار نقشی مهم ایفا میکند.بهره وری عوامل تولید در بخش کشاورزی از مسائل بسیار مهم است زیرا کشاورزی در ایران بزرگترین بخش اقتصادی پس از بخش های نفت و خدمات استکه حدود 20 درصد تولید ناخالص ملی و سهم عمده ای از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است.افزون براین،ارتباط پیشین و پسین کشاورزی با دیگر بخش ها،به رشد تولید و اشتغال در آنها نیز کمک می کند. با افزایش جمعیت و محدود بودن منابع تولید،استفاده بهینه از منابع و افزایش بهره وری عوامل تولید الزامی می شود. واز این رو آموزش به کشاورزان برای بهره وری بیشتر هم امری ضروری است.

از جمله موارد مهمی که باشد به کشاورزان آموزش داد می توان به اصول کشاورزی پایدار و  انتخاب الگوی کشت مناسب اشاره کرد.