اخباراز سرگیری فعالیت های اجرایی

آغاز دوباره فعالیت هایی اجرایی اعضا.


۲۹ مرداد ۱۳۹۹آغاز به کار انجمن

شروع فعالیت های تحقیقاتی و اجرایی انجمن توسعه مطالعات کشاورزی.


۰۱ آبان ۱۳۹۸