آغاز به کار انجمن

 آغاز فعالیت های تحقیقاتی و اجرایی انجمن توسعه مطالعات کشاورزی.

| ۲۵ آبان ۱۳۹۸


 انجمن توسعه مطالعات کشاورزی متشکل از پژوهشگران و دانشجویان بخش های مختلف علوم کشاورزی می باشد. هدف ما ایجاد محیطی کامل برای انجام طرح های پژوهشی کشاورزی است.

ما با همکاری اساتید دانشگاهی و همچنین پژوهشگران بخش های مختلف همچون اقتصاد، مکانیک، ژنتیک، و... مجموعه کاملی را برای انجام آزمایشات و پروژه های تحقیقاتی فراهم نموده ایم. همچنین با همکاری نهاد های مختلف امید داریم که بتوانیم سمینار ها و کارگاه های مختلفی را به صورت عمومی برگزار کنیم. امیدواریم که با کوشش تمام اعضا و یاری سایر علم دوستان بتوانیم تاثیرات مثبتی را در این زمینه ایجاد کنیم.